1. Συστήματα που ασχολούνται με τη βάδιση και πιθανή πτώση του ηλικιωμένου

1.1 Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης του κινδύνου για πτώση εντός της οικίας των ατόμων της τρίτης ηλικίας

Τα διεθνή μοντέλα πρόληψης και αντιμετώπισης των πτώσεων εκκινούν είτε από την εκούσια προληπτική εμφάνιση του ηλικιωμένου σε ειδικό κέντρο προκειμένου να ελεγχθεί ως προς τον ατομικό του κίνδυνο για πτώση είτε από την εμφάνισή του σε μονάδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών μετά από πτώση. Συνεπώς, το βάρος της πρόληψης πέφτει στο ίδιο το άτομο της τρίτης ηλικίας, τυχόν αμέλεια του οποίου να λειτουργήσει σύμφωνα με τις προβλέψεις του αλγορίθμου του εκάστοτε μοντέλου οδηγεί σε αποτυχία ολόκληρου του συστήματος πρόληψης/αντιμετώπισης των πτώσεων. Καθίσταται έτσι επιτακτική η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός συστήματος πρόβλεψης των πτώσεων, χωρίς ενεργό ρόλο του ίδιου του ατόμου της τρίτης ηλικίας, το οποίο να λειτουργεί συνεχώς μεν αλλά διακριτικά, χωρίς να παρεμβαίνει στο συνήθη τρόπο ζωής και στις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου (Rajagopalan et al, 2017).

Ένα σύστημα πρόβλεψης πτώσεων οφείλει να αναγνωρίζει όλα τα σενάρια μιας πιθανής πτώσης και να παρέχει ένα πλαίσιο για την πρόληψη της μέσω στοχευμένων και εξατομικευμένων παρεμβάσεων. Το σύστημα θα πρέπει να συλλέγει δεδομένα σε 24ώρη βάση για τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου πτώσης, με μεθόδους περισσότερο αξιόπιστες, λιγότερο υποκειμενικές και πιο αποτελεσματικές σε σχέση με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα σήμερα ερωτηματολόγια, ημερολόγια πτώσεων και τηλεφωνικές συνεντεύξεις (Rajagopalan et al, 2017). 

Η πτώση του ατόμου της τρίτης ηλικίας εντός της οικίας του αποτελεί σε κάθε περίπτωση την εξέλιξη μιας διαταραχής της ισορροπίας που δεν κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Συνεπώς, η βασική προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός συστήματος πρόβλεψης των πτώσεων οφείλει να εκκινήσει από την αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ευστάθεια του ηλικιωμένου, δηλαδή την ικανότητα του να αντιμετωπίζει με επιτυχία μικρές ή μεγαλύτερες διαταραχές της ισορροπίας του.

Η επίτευξη ευσταθούς στάσης και βάδισης έχει τρεις βασικές προϋποθέσεις (Bruijn et al, 2013):

 1. το άτομο πρέπει να μπορεί να ανακτήσει την ισορροπία του από ή να περιορίσει μικρές διαταραχές της κατά τη στάση ή σε κάθε βήμα κατά τη βάδιση (π.χ. λόγω κεκλιμένων ή ανώμαλων επιφανειών στάσης και κίνησης) 
 2. το άτομο πρέπει να μπορεί να ανακτήσει την ισορροπία από μεγάλες διαταραχές της, οι οποίες απαιτούν αλλαγές στην κινητική συμπεριφορά του, και
 3. η μέγιστη διαταραχή από την οποία το άτομο μπορεί να ανακτήσει οριακά την ισορροπία του πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τις διαταραχές που θα συμβούν

Σκοποί της συγκεκριμένης λύσης είναι:

 1. ο προσδιορισμός των παραμέτρων που ποσοτικοποιούν το βαθμό, στον οποίο εμφανίζονται οι παραπάνω προϋποθέσεις σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου της τρίτης ηλικίας εντός της οικίας του.
 2. η τεκμηρίωση της ικανότητας των παραπάνω παραμέτρων να αξιολογούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά του ατόμου της τρίτης ηλικίας στην κατεύθυνση της μείωσης του κινδύνου για πτώση.

1.2 Ανάπτυξη συστήματος ανίχνευσης πτώσης του Ηλικιωμένου

1.2.1 Ανάπτυξη Συστήματος Λογισμικά Οριζόμενου Ραντάρ Ανίχνευσης Πτώσης Ηλικιωμένων στο Σπίτι

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη συστήματος ραντάρ βασιζόμενου στο φαινόμενο Doppler (Radar FM-CW) για την ανίχνευση της τυχούσας πτώσης ηλικιωμένων όταν αυτοί δεν φέρουν κάποιο αισθητήριο και είτε εκούσια είτε ακούσια δεν συνεργάζονται. Το σύστημα βασίζεται σε λογισμικά οριζόμενο ράδιο (SDR, software defined radio) μικροκυματικών ή και μιλιμετρικών συχνοτήτων. Αυτό εφαρμόζει τεχνική γραμμικής διαμόρφωσης συχνότητας (linear FM) και προσδιορίζει την ταχύτητα του στόχου (Ηλικιωμένου), το ρυθμό μεταβολής της (επιτάχυνση) καθώς και τη σχετική θέση του. Εξετάζεται η τοποθέτηση πολλαπλών Radar FM-CW για αποφυγή λανθασμένων συναγερμών.

1.2.2 Ανίχνευση πτώσης του ηλικιωμένου με οπτικούς-ακουστικούς αισθητήρες

Σε αυτή τη λειτουργία, οι ηχητικοί και οπτικοί αισθητήρες θα μπορούν να ανιχνεύσουν την πτώση ενός ηλικιωμένου και θα μπορούν αυτόματα να καλέσουν βοήθεια. 

1.3 Ανάλυση κινησιολογικής συμπεριφοράς (Gait Analysis) του ηλικιωμένου

Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια κάμερα σε ένα διάδρομο του σπιτιού για να καταγράψουμε την κίνηση του ηλικιωμένου. Από αυτή την εικονοσειρά, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την κινησιολογική απόδοση και συμπεριφορά του ηλικιωμένου και να ενημερώνουμε τους θεράποντες ιατρούς σε περιπτώσεις μεταβολής.  

2. Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος υποβοήθησης ζωής ηλικιωμένων

2.1 Ανάπτυξη ολικού συστήματος υποβοήθησης ηλικιωμένων

Ο βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ενσωματωμένου σε μία πραγματική ρομποτική πλατφόρμα AAL (ambient assisting living). Το συνολικό σύστημα θα αντιλαμβάνεται τόσο χωρικά όσο και σημασιολογικά το περιβάλλον του και θα έχει την ικανότητα να λειτουργεί υποβοηθητικά στην καθημερινότητα του ηλικιωμένου ατόμου. Παράλληλα, η έξυπνη πλοήγησή του θα καθιστά την παρουσία του διακριτική στο περιβάλλον του ηλικιωμένου, ενώ θα συμβάλει στην αναγνώριση και πρόβλεψη τυχών κινδύνων που θα εμφανιστούν (π.χ. πτώση).

2.2 Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος υποστήριξης πτώσης

Το σύστημα στοχεύει στην έγκαιρη κινητοποίηση του ρομποτικού συστήματος στο σημείο της πτώσης για την εξακρίβωση της κατάστασης και την παροχή πρώτων βοηθειών καθώς και την – αν κρίνεται αναγκαίο από το σύστημα – την ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών υγείας για υποστήριξη. Στην περίπτωση που ο ηλικιωμένος υποστεί πτώση, το εξοπλισμένο με πρώτες βοήθειες οικιακό ρομποτικό όχημα θα σπεύδει απευθείας στον ακριβή τόπο εξάγοντας φωτογραφικό υλικό (κρίσιμες φωτογραφίες, βίντεο και ήχο μετά την πτώση) το οποίο θα αποστέλλεται με ασύρματο τρόπο στην συνεργαζόμενη ιατρική αρχή: Μετά από ηχητική παρότρυνση και εφόσον ο ηλικιωμένος ανταποκριθεί στα βασικά ερεθίσματα του ρομποτικού βοηθού το σύστημα θα εξάγει επιπλέον φωτογραφικό και ηχητικό υλικό το οποίο θα αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή όπου θα εξακριβώνεται αν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός και η επέμβαση από επαγγελματίες ή η νοσηλεία είναι απαραίτητη.

Ταυτόχρονα, το σύστημα θα υποστηρίζεται και από ενσωματωμένη έξυπνη συσκευή η οποία κατά την διάρκεια της επανόρθωσης του ηλικιωμένου θα παρέχει λεπτομερείς οδηγίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και την θέση πτώσης του ηλικιωμένου (οπτικό και ηχητικό υλικό – video) για την επανόρθωσή του και χρήση πρώτων βοηθειών. Η έξυπνη συσκευή, τύπου τάμπλετ, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απευθείας επικοινωνία του ηλικιωμένου με το ιατρικό κέντρο.

3. Ανάπτυξη συστήματος καθημερινής παρατήρησης και λήψης ζωτικών μετρήσεων του ηλικιωμένου

3.1 Συνεχής Τηλε-Παρακολούθηση βασικών βιολογικών παραμέτρων ηλικιωμένων στο σπίτι

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος φορούμενων Αισθητήρων συνεχούς παρακολούθησης των ζωτικών παραμέτρων (Θερμοκρασίας, πίεσης, ρυθμού καρδιάς, οξυγόνωσης του αίματος, γεωγραφικό στίγμα και επιτάχυνση) ηλικιωμένων που διαβιούν αυτόνομα στο σπίτι τους. Οι αισθητήρες θα ελέγχονται και θα παρέχουν δεδομένα σε ένα επεξεργαστή ενσωματωμένο σε κατάλληλα διαμορφωμένο περικάρπιο. Διερευνάται η περίπτωση το περικάρπιο αυτό να περιλαμβάνει τερματικό κινητής τηλεφωνίας ή αυτό να επικοινωνεί με μικρής εμβέλειας σύστημα με αντίστοιχο σημείο πρόσβασης τοποθετημένο εντός της οικίας. Το σύστημα αυτό θα παρέχει αδιάλειπτη παρακολούθηση της υγείας ηλικιωμένων, θα επεξεργάζεται τοπικά τα δεδομένα και θα λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα συναγερμού. Η πληροφορία μεταδίδεται σε ρυθμούς αυτο-προσαρμοζόμενους στο επίπεδο συναγερμού σε συνεργαζόμενο κέντρο υγείας. Ανάλογα με την σοβαρότητα του συναγερμού θα μεταβαίνει επιτόπου συνεργείο που θα είναι σε επιφυλακή. Σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Ιατρό, αν χρειαστεί, θα γίνεται από το ίδιο σύστημα και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αυτό θα μεταδίδεται στο κέντρο υγείας και ο Ιατρός θα αποφασίζει για τα περαιτέρω.

3.2 Αξιοποίηση θερμομετρίας για την ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης ασθενειών στην Τρίτη ηλικία 

Το σύστημα θα ενσωματώνει την θερμική παρατήρηση/θερμομετρία για την πρόωρη εξακρίβωση μυοσκελετικών προβλημάτων και άλλων ασθενειών προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπιση και διάγνωση στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Χάρη στην θερμική IR παρατήρηση και αποστολή εικόνων και βίντεο στο υπεύθυνο διαγνωστικό κέντρο η αρμόδια αρχή θα είναι σε θέση να προβεί σε τηλεδιάγνωση και περαιτέρω εξακρίβωση τυχόν προβλημάτων υγείας ή επικίνδυνων καταστάσεων για τον ηλικιωμένο. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα υπολογιστικά αποδοτικό εργαλείο λογισμικού για εφαρμογές έγκαιρης αντιμετώπισης ασθενειών και δυσμενών για τον ηλικιωμένο καταστάσεων βασισμένου σε μία της-προσαρμοζόμενη (adaptive & plug-n-play) μεθοδολογία βέλτιστου ελέγχου κλειστού βρόχου η οποία θα συνεργάζεται με ένα λεπτομερές μοντέλο θερμικής συμπεριφοράς του ηλικιωμένου για την πρόβλτης της ανάπτυξης προβλημάτων υγείας. Το σύστημα θα διαθέτει εσωτερικούς μηχανισμούς μηχανικής μάθησης για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που θα βασίζεται στα συλλεγόμενα δεδομένα πραγματικού χρόνου από το οικοσύστημα αυτοματισμού που διαθέτει το θερμικό προφίλ του ηλικιωμένου. Η λογική της υλοποίησης με την βοήθεια μοντέλου πρόβλεψης, θα ακολουθεί τα πρότυπα λειτουργίας γνωστικού βέλτιστου ελέγχου, υποβοηθούμενου από προσομοιώσεις (simulation-assisted optimized control), παρόμοια με τις μεθόδους Model-Predictive-Control (MPC) με τελικό στόχο την πρόληψη πιθανώς δυσάρεστων καταστάσεων και την έγκαιρη αντίδραση σε περιπτώσεις τοπικής σωματικής υπερθέρμανσης ή αλλαγής θερμοκρασίας του σώματος. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα ειδικά εργαλεία λογισμικού θα σχεδιαστούν έτσι ώστε καταστεί εφικτή η φιλοξενία τους σε πλατφόρμες για την επικοινωνία υψηλού εύρους δεδομένων που θα υποστηρίζουν το σύστημα.

3.3 Ανίχνευση βασικών δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής του ηλικιωμένου 

Σε αυτή τη λειτουργία, ηχητικοί και οπτικοί αισθητήρες θα συνδυαστούν για να προβούν στην κατάταξη της δραστηριότητας του ηλικιωμένου σε 6 βασικές δραστηριότητες (Ετοιμασία φαγητού, Μπάνιο, Μαγείρεμα, Τηλεόραση, Ύπνος, αδιευκρίνιστη δραστηριότητα). Έτσι, μπορούμε να έχουμε μια αυτοματοποιημένη καταγραφή των δραστηριοτήτων του ηλικιωμένου, γεγονός που είναι σημαντικό για το ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί το άτομο αυτό. Εδώ, σε συνεργασία με ιατρικό προσωπικό, μπορούμε να προτείνουμε την αύξηση των βασικών δραστηριοτήτων που θέλουμε να καταγράφονται. 

3.4 Ανέπαφη Ανίχνευση καρδιακού παλμού ή άλλων ζωτικών μετρήσεων του ηλικιωμένου

Φυσικά, σε πολλές φάσεις τις ημέρας, οι ηλικιωμένοι είναι εξοικειωμένοι με τη λήψη κάποιων βασικών καρδιακών μετρήσεων (σφυγμοί, πίεση κλπ). Παρόλα αυτά, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσαμε να παρακολουθούμε τον καρδιακό παλμό ανέπαφα σε ώρες που ηλικιωμένος δε είναι σε θέση να κάνει μετρήσεις, π.χ. όταν κοιμάται ή όταν βλέπει τηλεόραση. Έτσι, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα αυτόματης κλήσης σε βοήθεια, σε περίπτωση που ο σφυγμός σταματήσει. Εδώ, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της ενίσχυσης κίνησης και θα διευρυνθεί επίσης αν από το ενισχυμένο αυτό σήμα μπορούμε να εξάγουμε κάποιες άλλες ζωτικές μετρήσεις. 

3.5 Αξιολόγηση της επικινδυνότητας των εσωτερικών χώρων

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των εσωτερικών χώρων όπου κινούνται οι ηλικιωμένοι (οικίες, ιδρύματα κ.λ.π.) σύμφωνα με την τεχνική νομοθεσία και τις τρέχουσες τεχνικές οδηγίες είναι μια απαραίτητη διαδικασία. Αξιολογούνται η άνεση κίνησης σε διαδρόμους και κλίμακες καθώς και η μείωση της άνεσης λόγω ύπαρξης αντικειμένων όπως έπιπλα, ανοίγματα θηρών κ.λ.π. Κατατίθενται αιτιολογημένες προτάσεις για την μείωση της επικινδυνότητας. Η μεθοδολογία αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Διαίρεση του χώρου σε στοιχειώδεις επιφάνειες (κυψελίδες) και απόδοση στην κάθε κυψελίδα παραμέτρων άνεσης και κινδύνου.
 • Ανάπτυξη αλγορίθμου βασισμένου στα Κυψελιδωτά Αυτόματα και στους Τυχαίους Περιπάτους (random walks) για τον έλεγχο και πρόβλεψη της κίνησης των ηλικιωμένων στους υπό έλεγχο χώρους.
 • Συνδυασμός των παραπάνω αλγορίθμων με τεχνικές μάθησης για την προσαρμογή τους στην προσωπικότητα και την ρουτίνα του ηλικιωμένου.
 • Υλοποίηση των αλγορίθμων σε ολοκληρωμένο κύκλωμα FPGA και ενσωμάτωση του συστήματος σε φορητή wearable συσκευή. Η συσκευή ειδοποιεί με οπτικό και ακουστικό σήμα τον χρήστη κάθε φορά που προβλέπει ότι οι επόμενες κινήσεις του πιθανώς να καταλήξουν σε πτώση.
 • Η συσκευή επίσης θα μπορεί με διαφορετικά σήματα να προτρέπει τον χρήστη να σταματήσει, να κινηθεί δεξιά ή αριστερά προκειμένου να αποφύγει επικίνδυνες περιοχές του χώρου.
 • Στην συσκευή θα προστεθούν αλγόριθμοι υλοποιημένοι σε ολοκληρωμένο κύκλωμα που θα αξιολογούν την φυσική κατάσταση του χρήστη την δεδομένη στιγμή και θα μεταβάλουν τις παραμέτρους επικινδυνότητας των κυψελίδων του χώρου. Για παράδειγμα σε μία κλίμακα με μικρό βαθμό κινδύνου μπορεί να αποδοθεί μεγαλύτερος βαθμός, αν η φυσική κατάσταση του χρήστη την δεδομένη στιγμή δεν είναι καλή (π.χ. τρόμος άκρων κ.λ.π.) 
 • Επίσης, επαναξιολόγηση της επικινδυνότητας των κυψελίδων του χώρου θα γίνεται κάθε φορά που θα έχει ο χρήστης μεταφερόμενα ιατρικά είδη, π.χ. χέρι σε γύψο, τροχήλατο ορό κ.λ.π. 
 • Επίσης, το σύστημα θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις όπου ενώ ο χρήστης κινούνταν ελεύθερα θα κινείται πλέον με βοηθήματα βάδισης όπως πατερίτσες ή «πι».

Επίσης, θα ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή ψυχαγωγία των ηλικιωμένων με βοηθήματα όρασης ή ακοής για παρακολούθηση τηλεόρασης, ραδιοφώνου και χρήση διαδικτύου. 

4. Ανάπτυξη υλικοτεχνικών υποδομών για την υποστήριξη υποβοηθούμενης διαβίωσης

Ο στόχος εδώ είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τις παραπάνω δραστηριότητες καθώς και την ομαλή ηλεκτρική και δικτυακή λειτουργία ενός έξυπνου σπιτιού για ηλικιωμένους.

4.1 Ανάπτυξη καινοτόμων αισθητήρων για την παρακολούθηση ασθενών

Ο στόχος είναι η κατασκευή ενός οικονομικού συστήματος με αισθητήρες και ηλεκτρονικά αισθητήρων πάνω σε εύκαμπτο υπόστρωμα (flexible substrate) με αντοχή στο νερό (waterproof). Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αντικειμενικοί στόχοι:

 • Εύρεση αισθητηρίων όπως επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο και κατασκευή αισθητήρα μέτρησης αγωγιμότητας δέρματος με τις απαραίτητες προδιαγραφές για την εφαρμογή. 
 • Εκτύπωση με inkjet printing με χρήση αγώγιμων μελανιών νανοσωματιδίων αργύρου και γραφενίου πάνω στο εύκαμπτο υπόστρωμα που να προσφέρει βιοσυμβατότητα, συντελεστές ελαστικότητας παρόμοιους με αυτούς του δέρματος, πολύ καλή πρόσφυση στο δέρμα, αντοχή στο χρόνο, κλπ. για τη διασύνδεση των αισθητηρίων (επιταχυνσιόμετρο, μέτρησης αγωγιμότητας δέρματος, κλπ.)
 • Μελέτη, κατασκευή και προσαρμογή διάταξης αποθήκευσης ενέργειας (επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου ή υπερπυκνωτής ανάλογα με την ενεργειακές απαιτήσεις των υπόλοιπων στοιχείων του συστήματος). Ο στόχος είναι να ενσωματωθεί συσσωρευτής με στερεό ηλεκτρολύτη για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη. 
 • Σχεδιασμός και κατασκευή κεραίας για την αποστολή των δεδομένων (σε συνεργασία με την ομάδα τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων) πάνω στο εύκαμπτο υπόστρωμα με τη χρήση inkjet printing.
 • Σχεδιασμός κυκλωμάτων για τη συλλογή και αποστολή δεδομένων με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται χαμηλή κατανάλωση ισχύος. 

4.2 Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικών δικτύων για την απρόσκοπτη παροχή ρεύματος και φωτισμού

Στόχος είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία ενσωματώνει ιδέες έξυπνης εκμετάλλευσης και αξιοποίησης υφιστάμενων και δυνητικών ηλεκτρικών ενεργειακών υποδομών σε κατοικίες ηλικιωμένων ανθρώπων για την ασφαλή και ποιοτική διαβίωσή τους. Για το σκοπό αυτό, η πρόταση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και ανάπτυξη επιμέρους συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτρικών καταναλώσεων, μονάδων παραγωγής και συστημάτων αποθήκευσης, με τους εξής επιμέρους για τους ηλικιωμένους:

 • Εξασφάλιση υψηλής στάθμης συνθηκών φωτισμού και κλίματος χώρων οικίας 
 • Εξασφάλιση ασφαλούς, ποιοτικής και οικονομικής διαβίωσης κάτω από κάθε πιθανή συνθήκη λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης της οικίας, ακόμη και μετά από διακοπή της τροφοδοσίας με τον συμβεβλημένο πάροχο.

4.3 Ανάπτυξη δικτύου αισθητήρων για τη διασύνδεση και διαχείριση συσκευών IoT στην υγεία

Το δίκτυο περιλαμβάνει ένα κόμβο ΙοΤ τύπου gateway ο οποίος ανιχνεύει περιοδικά το χώρο για να ανακαλύψει συσκευές, διαφόρων τεχνολογιών. Στη συνέχεια διασυνδέεται μαζί τους με τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης χαμηλής κατανάλωσης (όπως είναι το Bluetooth Low Energy) και συλλέγει διαρκώς δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τα οποία συλλέγει καταρχήν τοπικά και στη συνέχεια αποστέλλει σε κατάλληλο αποθετήριο. Η προσθήκη ή απομάκρυνση μιας συσκευής IoT από το δίκτυο θα υποστηρίζεται δυναμικά με μια εύκολη διαδικασία. Το δίκτυο υποστηρίζει τη διασύνδεση συσκευών πολλών διαφορετικών τεχνολογιών δικτύου με μεταγλώττιση των δεδομένων τους από ένα μορφότυπο πακέτου σε ένα άλλο μέσω wrappers που θα αναπτυχθούν στο έργο οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν και στην ομογενοποίηση και συγχρονισμό των δεδομένων. Στόχος της έρευνας είναι να μπορεί το δίκτυο να διαχειριστεί προσαρμοστικά τις συσκευές, επιτρέποντας πχ, την αύξηση της συχνότητας δειγματοληψίας όταν δημιουργείται ανάγκη. Τέλος, το δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει και κατάλληλη ιεραρχία περισσότερων από έναν κόμβων για να καλύπτει μια ευρεία περιοχή.

Επίσης, θα αναπτυχθεί πλατφόρμα απεικόνισης των κόμβων τους δικτύου σε κατάλληλη τοπολογία π.χ. σε χάρτη καθώς και διεπαφή χρήστη για τη διαχείριση των συσκευών π.χ. για την αποστολή ενημερώσεων.

4.4 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος τροφοδοσίας ηλεκτρονικών διατάξεων και συσκευών

Ένα καινοτόμο, έξυπνο σύστημα τροφοδοσίας (iPowerKit) θα αναπτυχθεί για την κάλυψη των φορητών ηλεκτρονικών διατάξεων, των ρομποτικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι η πολύ υψηλή αξιοπιστία και παράλληλα η ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος στα εν λόγω φορτία – προστατεύοντάς τα έτσι από πρόωρη γήρανση ή/και δυσλειτουργίες