Εργαστήριο Ηλεκτρονικής – Τμήμα ΗΜΜΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο την ηλεκτρονική φυσική, το σχεδιασμό και υπολογισμό ηλεκτρονικών στοιχείων, κυκλωμάτων και διατάξεων, τα γραμμικά και ψηφιακά κυκλώματα και τα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Σκοπός του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι η ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και εφαρμογή γνώσεων σχετικών με την άθληση, τον αγωνιστικό αθλητισμό, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία. Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Τμήματος ευδοκιμούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μαθησιακής διαδικασίας, της έρευνας, και της παροχής ερεθισμάτων και προκλήσεων, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες ηγετικής δράσης, επικοινωνίας και ομαδικότητας.

Εργαστήριο Ρομποτικής & Αυτοματισμών – Τμήμα ΜΠΔ

Το Εργαστήριο Ρομποτικής & Αυτοματισμών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα αυτοματισμού, ρομποτικών συστημάτων, συστημάτων όρασης, προσομοίωσης ρομποτικών συστημάτων και ευφυών συστημάτων.

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας – Τμήμα ΗΜΜΥ

Tο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σχετικά με ηλεκτρικές μετρήσεις, ηλεκτρικά κυκλώματα, ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση σήματος, ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και εικονοσειρών, συμπίεση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, όραση υπολογιστών, κωδικοποίηση σημάτων και εικόνων, επεξεργασία εγγράφων, επεξεργασία 3Δ εικόνων, έμπειρα συστήματα, αναγνώριση προτύπων, νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, γραφική με υπολογιστές, εικονική πραγματικότητα, επεξεργασία και ανάλυση φωνής και λόγου, επεξεργασία και ανάλυση μουσικών σημάτων, επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών εικόνων και σημάτων, ανάπτυξη και διάδοση πολυμεσικών εφαρμογών, βάσεις πολυμεσικών δεδομένων για πολυμέσα και δίκτυα υπολογιστών, καθώς και σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές συστημάτων επεξεργασίας σημάτων και εικονοσειρών.

Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων – Τμήμα ΗΜΜΥ

Το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο τα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, το σχεδιασμό, προσομοίωση και δοκιμή συστημάτων VLSI, τα συστήματα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, το σχεδιασμό μνημών, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τη μοντελοποίηση κυκλωμάτων, τις γλώσσες περιγραφής υλικού, τα αυτοματοποιημένα εργαλεία σχεδιασμού, τον συσχεδιασμός υλικού-λογισμικού, τα νανοηλεκτρονικά κυκλώματα, τη βιοηλεκτρονική και τα βιοσυστήματα, τα κβαντικά κυκλώματα και συστήματα κβαντικής επεξεργασίας της πληροφορίας, καθώς και τους κβαντικούς υπολογιστές.

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής – Τμήμα ΗΜΜΥ

Το Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο την ανάλυση και σύνθεση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου γραμμικών και μη, την ευστάθεια και τα κριτήρια ευστάθειας, τα στοιχεία συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, τα αναλογικά, ψηφιακά και υβριδικά συστήματα, καθώς και τη βελτιστοποίηση συστημάτων.

Εργαστήριο Συστημάτων Μικροτεχνολογίας & Νανοτεχνολογίας – Τμήμα ΗΜΜΥ

Το Εργαστήριο Συστημάτων Μικροτεχνολογίας & Νανοτεχνολογίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο τη τεχνολογία ημιαγωγών, τα θερμοηλεκτρικά φαινόμενα, τα μαγνητικά υλικά, την υπεραγωγιμότητα, καθώς και τα διηλεκτρικά υλικά.

Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τμήμα ΗΜΜΥ

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο τα συστήματα διανομής, τις γραμμές μεταφοράς, τον έλεγχο αέργου ισχύος και τάσεως, τις μελέτες ροής, τις μελέτες σφαλμάτων, την ευστάθεια συστήματος, την προστασία υπέρτασης και απαιτήσεις μονώσεως, καθώς και τον έλεγχο ισχύος συχνότητας.

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών – Τμήμα ΗΜΜΥ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο τα μαγνητικά συστήματα απλής και πολλαπλής διέγερσης, τους μετασχηματιστές, τις σύγχρονες και τις ασύγχρονες μηχανές, τις μηχανές συνεχούς ρεύματος και άλλες κατηγορίες μηχανών, τη μόνιμη και μεταβατική κατάσταση ηλεκτρικών μηχανών, την ηλεκτρική κίνηση, τις γενικές αρχές κατασκευής μηχανών, καθώς και τον έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικών μηχανών με εφαρμογές στην κίνηση και στην ηλεκτροπαραγωγή.

Εργαστήριο Μικροκυμάτων – Τμήμα ΗΜΜΥ

Το Εργαστήριο Μικροκυμάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο τη θεωρία των μικροκυμάτων, τους κυματοδηγούς, τις κεραίες, τις εφαρμογές των μικροκυμάτων, καθώς και τα στοιχεία ηλεκτρονικής οπτικής και εφαρμογές αυτής.

Εργαστήριο Προγραμματισμού & Επεξεργασίας Πληροφοριών – Τμήμα ΗΜΜΥ

Το Εργαστήριο Προγραμματισμού & Επεξεργασίας Πληροφοριών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο τα διασυνδεδεμένα συστήματα, τα διαδικτυακά πρωτόκολλα, τον έλεγχο συμφόρησης, τις πολυμεσικές επικοινωνίες, την ασφάλεια δεδομένων, τη θεωρία παιγνίων, το σχεδιασμό αλγορίθμων, καθώς και την ιδιωτικότητα.