1. Ανάλυση απαιτήσεων λειτουργίας και χρήστη συστήματος

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας στοχεύει στην οργάνωση του προγράμματος και στην αποσαφήνιση των τεχνικών απαιτήσεων του συστήματος. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις διεπιστημονικές ομάδες συνεργασίας, θα προσδιοριστούν οι απαιτήσεις του μέσου χρήστη ώστε να καθοριστούν και τα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων. Τέλος, θα προσδιοριστεί το κεντρικό πλάνο ανάπτυξης της προτεινόμενης πλατφόρμας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κάθε ενότητας εργασίας και η αρχιτεκτονική υλοποίησής της.

2. Ανάπτυξη και Επέκταση Λειτουργικότητας Αισθητήρων Εποπτείας και Ρομποτικής Πλατφόρμας

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αναφέρεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης εργαλείων υλικού και στη σύνθεση της ρομποτικής πλατφόρμας ως τον κεντρικό παράγονταυποστήριξης εντός της οικίας για τον εποπτευόμενο ηλικιωμένο. Η ρομποτική πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνη για την συλλογή οπτικοακουστικής πληροφορίας σε περιπτώσεις που ανιχνεύεται κίνδυνος για την ακεραιότητα του ηλικιωμένου. Στόχος είναι η συλλογή ακόμη περισσότερων δεδομένων για τον εμπλουτισμό των ήδη συλλεγόμενων μέσω των υπόλοιπων στατικών αισθητήρων της οικίας, ώστε η αντίληψη της κατάστασης του οικιακού περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της ημέρας να είναι ακόμη πιο αξιόπιστη. Τέλος, η ρομποτική πλατφόρμα θα αναπτυχθεί έτσι ώστε να είναι ικανή να επέμβει/δράσει έστω και με υποστηρικτικό ρόλο σε έκτακτες περιπτώσεις καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας παρέχοντας είδη πρώτων βοηθειών, υποστήριξη κατά την έγερση μετά από πτώση, βιολογικά δεδομένα και ειδοποιήσεις στον ίδιο τον ηλικιωμένο αλλά και σε εξωγενείς χρήστες ιατρούς με βέλτιστο τρόπο.

3. Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και μετάδοσης δεδομένων

Το παρόν πακέτο εργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη κατάλληλων κοινών μοντέλων δεδομένων ώστε να καταστεί δυνατή η σημασιολογική μεταγλώττιση όλων των συλλεγμένων δεδομένων από το δίκτυο αισθητήρων του ΑΣΠiΔΑ.

4. Εξαγωγή Πληροφορίας και Αξιολόγησης Κατάστασης

Η συγκεκριμένη ενότητα εργασίας αναφέρεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης εργαλείων λογισμικού που είναι υπεύθυνα για την εξόρυξη πληροφορίας σχετικά με την βιολογική, κινησιολογική, φυσική κατάσταση του εποπτευόμενου ατόμου. Στόχος είναι η αντίληψη και ανάλυση της δραστηριότητας του ατόμου κατά την διάρκεια της ημέρας αλλά και η συνεχής παρακολούθησή του ώστε να εντοπίζουν άμεσα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή να προβλέπουν επικείμενες καταστάσεις αυξημένης επικινδυνότητας και πιθανότητας ατυχήματος. Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελέσουν την βασική πηγή αντίληψης για τους συνεργαζόμενους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.

5. Λήψη Βέλτιστων Αποφάσεων και Δράση

Στόχος είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης του έξυπνου διασυνδεδεμένου σπιτιού διαβίωσης ηλικιωμένων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να αναπτυχθούν εργαλεία ηλεκτρικής ενέργειας, ενσωματώνοντας ιδέες έξυπνης εκμετάλλευσης και αξιοποίησης υφιστάμενων και δυνητικών ηλεκτρικών ενεργειακών υποδομών (κλιματισμός και φωτισμός) για την ασφαλή και ποιοτική διαβίωση των ηλικιωμένων. Επιπλέον, σε συνεργασία με τους μηχανισμούς αντίληψης κατάστασης οικιακού περιβάλλοντος όπως περιγράφονται στην ΕΕ-4, ειδικοί μηχανισμοί λήψης βελτιστοποιημένων αποφάσεων για την αντίδραση της ρομποτικής πλατφόρμας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (πτώση, βιολογικός κίνδυνος, κτλ.) αλλά και για την προσαρμογή προγραμμάτων μυοσκελετικής ενδυνάμωσης (προληπτικά ή σε περίπτωση μετατραυματικής αποκατάστασης) στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ατόμου, θα συμπληρώσουν το πλαίσιο μηχανισμού λήψης αποφάσεων. Το σύστημα επιτρέπει απομακρυσμένους χειρισμούς και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.